Organizers

William Horowitz (University of Cape Town)

Guangyou Qin (CCNU)

Dirk Rischke (Johann Wolfgang Goethe-Universität)

Xin-Nian Wang (CCNU/LBNL)

Nu Xu (CCNU/LBNL)

William Zajc (Columbia University)

Benwei Zhang (CCNU)

Daimei Zhou (CCNU)

Daicui Zhou (CCNU)

Secretary: Ma Ya (maya@mail.ccnu.edu.cn)