Organizers

William Horowitz (University of Cape Town)
Guangyou Qin (CCNU)
Dirk Rischke (Johann Wolfgang Goethe-Universität)
Xin-Nian Wang (CCNU/LBNL)
Nu Xu (CCNU/LBNL)
William Zajc (Columbia University)
Benwei Zhang (CCNU)
Daimei Zhou (CCNU)
Daicui Zhou  (CCNU)

Secretary: Ma Ya (maya@mail.ccnu.edu.cn)